Zapytanie ofertowe

Kruszyn, 13.05.2021 r.

Zamawiający:

SystemSmart Łukasz Waśniewski

Ul. Skrzydlata 3,

87-853 Kruszyn

ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin zapytania ofertowego mija w dniu: 09.06.2021r.

SystemSmart Łukasz Waśniewski zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest Samochód dostawczy
 2. Zakres zapytania ofertowego:

Samochód dostawczy

Samochód będzie wykorzystywany do przewozu materiałów oraz sprzętów w ramach nowej usługi. Dodatkowo będzie wykorzystywany jako: – mobilne biuro działalności: gdzie będzie istniała możliwość skorzystania z komputera i weryfikacji m.in.. Projektów instalacji oraz nanoszenia zmian w projektach.           – mobilny warsztat/pracownia: gdzie będzie istniała możliwość spawania światłowodów i wykonywania praz w sterylnych warunkach.

Dane techniczne:

 • silnik: diesel
 • masa do 3,5T DMT
 • moc: min 110 KM
 • pojemność: min. 1.6
 • rok min. 2015.

Kod CPV:     34115300-9 – Używane pojazdy transportowe

 1. Dostawa

Termin dostawy zostanie ustalony z Wykonawcą jednak nie później niż do końca sierpnia 2021 r.

 1. Kryterium wyboru: cena – 100%.
 2. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Składanie ofert. Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia 25 maja 2021 r. do godziny 15.00 w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres Skrzydlata 3, 87-853 Kruszyn
 2. Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Łukasz Waśniewski 606-476-220
 3. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
 4. Termin związania ofertą: 40 dni

AKTUALIZACJA:

Informujemy, że nie otrzymaliśmy żadnej oferty do zapytania ofertowego.

Protokół z przeprowadzenia postępowania: