Zapytanie ofertowe

Kryszyn, 31.05.2021r.

Zamawiający:

SystemSmart Łukasz Waśniewski  

Ul. Skrzydlata 3,  

87-853 Kruszyn  

SystemSmart Łukasz Waśniewski zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie jest niezbędne do realizacji projektu pn. „Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa o świadczenie nowoczesnych usług wykonywania okablowania strukturalnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest Samochód dostawczy.

Samochód dostawczy będzie wykorzystywany do przewozu materiałów oraz sprzętów w ramach nowej usługi. Dodatkowo będzie pełnił rolę mobilnego biura działalności oraz mobilnego warsztatu/pracowni.

Dane techniczne:

– Silnik: diesel

– Masa do 3,5T DMT

– Moc: min. 110 KM

– Pojemność: min. 1600 cm3

– Rok produkcji: min. 2015.

– Kod CPV: 34115300-9 – Używane pojazdy transportowe

Dostawa

Termin dostawy zostanie ustalony z Wykonawcą, jednak nie później niż do końca sierpnia 2021 r.

Planowany termin podpisania umowy

Czerwiec 2021

Kryteria oceny ofert:

– Kryterium wyboru: cena – 100%.

  – Cena – 100% (cena netto oferty).

  – W ramach kryterium można otrzymać max. 100 pkt.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oferty:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Opis sposobu przygotowania ofert:

Złożona oferta powinna zawierać:

1. Nazwę i adres oferenta.

2. Wartość oferty w PLN – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto).

3. Parametry wynikające z oferty.

4. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów.

5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego uprawnień, doświadczenia, potencjału.

Warunki odrzucenia ofert:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

– Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

– Została złożona przez podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

– Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

– Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów

– Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące uprawnień potencjału

– Załącznik nr 3: Formularz ofertowy

AKTUALIZACJA:

Informujemy, że nie otrzymaliśmy żadnej oferty do zapytania ofertowego.

Protokół z przeprowadzenia postępowania:

Zobacz także