Zapytanie ofertowe

Kryszyn, 31.05.2021r.

Zamawiający:

Zamawiający:

SystemSmart Łukasz Waśniewski

Ul. Skrzydlata 3,

87-853 Kruszyn

ZAPYTANIE OFERTOWE

SystemSmart Łukasz Waśniewski zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie jest niezbędne do realizacji projektu pn. „Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa o świadczenie nowoczesnych usług wykonywania okablowania strukturalnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotem zapytania ofertowego jest  Samochód dostawczy
 • Opis przedmiotu zamówienia:

Samochód dostawczy

Samochód będzie wykorzystywany do przewozu materiałów oraz sprzętów w ramach nowej usługi. Dodatkowo będzie wykorzystywany jako:

– mobilne biuro działalności: gdzie będzie istniała możliwość skorzystania z komputera i weryfikacji m.in.. Projektów instalacji oraz nanoszenia zmian w projektach.          

– mobilny warsztat/pracownia: gdzie będzie istniała możliwość spawania światłowodów i wykonywania praz w sterylnych warunkach. 

Dane techniczne:

 • silnik: diesel 
 • masa do 3,5T DMT
 • moc: min 110 KM
 • pojemność: min. 1600 cm3
 • rok min. 2015.

Kod CPV:     34115300-9 – Używane pojazdy transportowe

 • Dostawa

Termin dostawy zostanie ustalony z Wykonawcą jednak nie później niż do końca sierpnia 2021 r.

 • Planowany termin podpisania umowy: czerwiec 2021
 • Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru: cena – 100%.

     Cena – 100% (cena netto oferty).

    W ramach kryterium można otrzymać max. 100 pkt.

 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oferty:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100pkt.         

    Obliczanie:    

    W = (Cmin / Cx) * 100,

    W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena,

    Cmin –najniższa cena zaoferowana w złożonych ofertach,

    Cx –cena ocenianej oferty

 • Opis sposobu przygotowania ofert:

Złożona oferta powinna zawierać:

1.   Nazwę i adres oferenta.

2.  Wartość oferty w PLN – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto).

3.   Parametry wynikające z oferty

4.   Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.

5.  Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego uprawnień, doświadczenia, potencjału, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 2.

 •  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 w siedzibie firmy pod adresem: SystemSmart ŁUKASZ WAŚNIEWSKI Ul. Skrzydlata 3,  87-853 Kruszyn

Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Łukasz Waśniewski tel. 606-476-220 

 1. Termin związania ofertą: 40  dni
 2. Informacje pozostałe:

 Zamawiający – w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania – nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.

 1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

a. Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego, w tym, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;

b. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;

c. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania przez Zamawiającego oraz Oferenta;

d. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

e. Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);

f. Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;

g. Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;

h. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;

i. Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;

j. Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;

k. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; l. Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

 Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.

 1. Warunki odrzucenia ofert:

a) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Dostawcą. Poprzez powiązania te w szczególności rozumie się:

– uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów w spółce kapitałowej,

– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

– pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów
 2. Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące uprawnień potencjału
 3. Załącznik nr 3: Formularz ofertowy

AKTUALIZACJA:

Informujemy, że nie otrzymaliśmy żadnej oferty do zapytania ofertowego.

Protokół z przeprowadzenia postępowania:

Zobacz także